QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ – VẬT LIỆU

Phân hệ phục vụ cho việc quản lý xuất nhập tồn vật tư, tặng phẩm, thẻ, vật tư tiêu hao, nguyên vật liệu…

Quản lý thông tin kho vật tư – vật liệu

Hệ thống hỗ trợ toàn bộ những nghiệp vụ liên quan đến quản lý kho vật liệu:

Nhập mới vật liệu hành chính.

Nhập mới vật liệu kế toán

Xuất vật liệu hành chính quản trị

Xuất vật liệu kế toán

Điều chuyển nhiều vật liệu

Điều chuyển vật liệu hành chính

Điều chuyển vật liệu kế toán

Xác nhận điều chuyển vật liệu

Thu hồi nhiều vật liệu

Kiểm kê vật liệu

Danh mục loại vật liệu

Danh mục nhóm vật liệu

 

 

 

 

 

Danh mục báo cáo

Hệ thống hỗ trợ xuất nhiều loại báo cáo hỗ trợ cho quá trình theo dõi  của cấp lãnh đạo và quá trình quản lý vật tư – vật liệu tại các đơn vị.

Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư vật liệu

Báo cáo xuất vật liệu đơn vị

Báo cáo thanh lý vật liệu

Báo cáo điều chuyển đơn vị

Báo cáo điều chuyển đơn vị

Liệt kê chứng từ

HOTLINE: 0913 957 079