CHUYÊN NGHIỆP HOÁ VIỆC QUẢN LÝ TÀI SẢN

Quản lý tập trung & sử dụng hiệu quả tài sản

Xem chi tiết Liên hệ với chúng tôi

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN

Nhanh chóng, chính xác

1PHÂN HỆ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH

2PHÂN HỆ QUẢN LÝ MUA SẮM

3PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH/ CÔNG CỤ LAO ĐỘNG

4PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐẶC THÙ

KHÁCH HÀNG CỦA GSOFT

HOTLINE: 0913 957 079