TpHCM : Ð?i h?i thi dua quy?t th?ng LLVT thành ph?, giai do?n 20

Ngày 23/10/2012, t?i TpHCM, B? Tu l?nh TpHCM t? ch?c Ð?i h?i thi dua quy?t th?ng L?c lu?ng võ trang (LLVT) thành ph? giai do?n 2009-2012. T? nam 2009 d?n nay, LLVT thành ph? dã có 919 t?p th? tiên ti?n, 2.022 cá nhân xu?t s?c du?c bi?u duong khen thu?ng, di?n hình qua các phong trào : “Sáng mãi Ði?n Biên”; “M?i ngày m?t vi?c t?t”; “Ph?t cao c? h?ng Tháng Tám”; “Mãi mãi x?ng danh B? d?i C? H?”; “Phát huy truy?n th?ng, c?ng hi?n tài nang, bám sát nhi?m v?, l?p công quy?t th?ng”…Riêng chuong trình “Nghia tình d?ng d?i” LLVT thành ph? dã v?n d?ng xây d?ng 63 can nhà tình nghia, 48 nhà tình thuong, s?a ch?a ch?ng d?t 48 can cu nát.

Trong ?nh : quang c?nh d?i h?i.

Th? Anh-TTXVN